DMAIC

De DMAIC methodiek

De DMAIC methode is een methodiek die procesmatig van een probleemstelling tot aan het volledig in control zijn van het proces verbeteringen doorvoert met een 5 fase model, DMAIC genaamd. Elk van deze 5 fases hebben hun eigen tools om stap voor stap vanaf de eerste fase te starten en te eindigen in de laatste fase binnen het kader denken.

DMAIC model in 5 stappen

Het is dus een projectmatige aanpak van onderzoeken en het beschrijven van een probleem waarbij de oorzaken en de oplossingen nog niet bekend zijn. Een DMAIC-project kent om die reden een duidelijk begin en einde, alles wat daar tussen zit is het eigenlijke model. Pragmatisch, stap voor stap wordt het probleem omschreven, gemeten, geanalyseerd, verbeterd en uiteindelijk in controle gebracht zodat het initiële probleem niet meer zal ontstaan.

Uiteraard stellen wij binnen een DMAIC project de klant centraal. Omdat de klantwens aan verandering onderhevig is volgen verschillende DMAIC-projecten elkaar op (veranderende klantwensen leiden tot nieuwe uitdagingen) en wordt op die manier een continu verbetercultuur gecreëerd.

Hieronder een korte uitleg van deze 5 stappen

DMAIC
Voorbeeld DMAIC
  1. Define: Wat is het probleem? Wat is het proces? Wie is de klant?
  2. Measure: Kan ik het probleem met Data verklaren?
  3. Analyse: Wat is het echte probleem? Wat is de oorzaak van het probleem?
  4. Improve: De verbeteringen van het proces!
  5. Control: Hebben wij het proces verbeterd, zodanig dat er tijd en geld is bespaard? Maar vooral zijn wij nu in Control van het gehele proces?

Een 6 Sigma Project dat start met een DMAIC project moet ook aansluiting hebben voor het bedrijf (en zijn strategie), hierbij enkele punten die van belang kunnen zijn;

  • Projecten die significant de kwaliteit en klanttevredenheid verhogen wat resulteert in lagere kosten en hogere opbrengsten (significantie).
  • In lijn met het bedrijfsstrategie en – doelstellingen (relevantie).
  • Er is (nu) een probleem.
  • De oplossing is niet bekend.
  • Etc…

Steve Jobs

Lean

If you define the problem correctly, you almost have the solution.

De Project baten

Het relateren aan verhoogde klanttevredenheid, lagere kosten of verhoogde kwaliteit kan als volgt worden weergegeven;

Verhoogde klanttevredenheidLagere kosten en verhoogde
kwaliteit
Geen fouten Efficiëntie, reduceren van
doorlooptijden en verspillingen
Op tijd leveren: doorlooptijden Kosten reductie (lagere uitgaven)
Uitstekende producten en
dienstverlening
Verbeterde Cash Flow is minder
voorraad, minder uitstaande facturen
Start met klantwens, -eisen
en spec’s. Levert meer winst
en marktaandeel op
Selectief met Kapitaal, risico reductie,
selectievere investeringen)

In de fasen van DMAIC worden ook wel 2 werelden gescheiden te weten de ‘Werkelijke Wereld’ en de ‘Statistische Wereld’. Hieronder grofweg de scheidslijnen. Dit onderscheid geeft je een goede start in het denken en verdelen van je DMAIC project in blokken, elke blok kan pragmatisch uitgevoerd worden waardoor het overzichtelijk blijft waar je nu mee bezig bent en wat de volgende blok van activiteiten zijn.

De Werkelijke WereldScheidslijn tussen de 2 WereldenDe Statistische Wereld
Define & ControllMeasure & ImproveAnalyse

De tijd die nodig is voor een project kan ook verschillen. Als leidraad kan genomen worden dat een DMAIC project niet langer dan ongeveer 3 maanden in beslag mag nemen, langer is echt niet wenselijk, dit om te voorkomen dat medewerkers mogelijk geen eind in zicht zien en dan wil afhaken om langer aan het project te willen mee werken. Het is dan ook beter om een groot verbeter project dan eventueel ook te splitsen in 2 of meerdere kleinere DMAIC projecten.

Uiteindelijk gaat het om de continuïteit van verbeteren komt dan meer naar voren binnen de organisatie en meerdere medewerkers zijn dan bezig met een of meerdere projecten. Ook is het binnen de organisatie beter dat men de meerdere DMAIC projecten presenteert, het geeft dan ook goed weer dat projecten via een model (kader-denken) opgepakt worden en de communicatie en presentatie is dan ook eenduidig.

Onderstaand model is een grofweg uitsplitsing per DMAIC fase;

ProcesTijdsspanne
Define1 ½ maand
Measure1 maand
Analyse½ maand
Improveafhankelijk van de mogelijke oplossingen
Controllafhankelijk van de oplossingen en gewenste niveau van documentatie

Kortom, verbeteren binnen 6 Sigma zal nooit gestart worden zonder het DMAIC principe. Gebruik deze methodiek en maak het je eigen zodat je deze onbewust dagelijks gebruikt binnen elk (6 Sigma) project.

Kracht van het DMAIC model

Het model gaat uit van kader-denken binnen productgroep, klantgroep of servicedienst, dat kan zowel profit als wel non-profit organisaties zijn . De kracht van het model ligt in het verbeteren van en optimaliseren van root-causes van problemen in een proces. Bij de stappen in het DMAIC model, mag geen sprake zijn van overlapping.

DMAIC
30 stappen binnen DMAIC

Wil je meer weten over het DMAIC? Volg dan deze link naar Wiki