Diagrammen

Diagrammen

Grondvormen van diagrammen

Op grond van de vorm kan men de diagrammen onderscheiden, deze zijn toepasbaar binnen de statistiek voor Lean en vooral voor Six Sigma. Een diagram is een schematische, grafische weergave van een proces of van een aantal grootheden en hun onderlinge verband. Op grond van de vorm kan men volgens Wim Hartman de diagrammen onderscheiden.

 • Beelddiagram is een vorm van een staafdiagram waarin de lengte van de staven door figuurtjes wordt aangegeven.
 • Blokdiagram of vlakdiagram is een schematische voorstelling van een systeem of een proces, waarin de belangrijkste functie schematisch in blokken zijn aangegeven.
 • Cartogram is een kaart waarop de geografische verdeling van een bepaald verschijnsel is aangebracht.
 • Cirkeldiagram of taartdiagram is een grafiek in de vorm van een cirkel, gebruikt om een verdeling van bepaalde gegevens op eenvoudige wijze weer te geven
 • Histogram of kolommendiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van in klassen gegroepeerde data, afkomstig uit een continue kansverdeling. Het toont kolommen met oppervlakte ter grootte van de (relatieve) frequenties opgericht boven de klassen. Een histogram geeft een beeld van de kansdichtheid waaruit de data afkomstig zijn.
 • Lijndiagram of lijngrafiek geeft in de regel de ontwikkeling van een variabele in de tijd weer. Dit diagram wordt vaak gebruikt om te laten zien hoe iets in de loop van de tijd ontwikkelt. Een lijndiagram ontstaat uit een kolommendiagram, door de middens van de opvolgende staven met elkaar te verbinden.
 • Puntenwolk of spreidingsdiagram is in de statistiek de grafische weergave verstaan van een meerdimensionale steekproef.
 • Staafdiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van data, afkomstig uit een discrete (kans)verdeling. Het toont staven van geringe breedte met hoogte gelijk aan de (relatieve) frequenties opgericht boven de mogelijke waarden.
 • Stroomdiagram is een schematische voorstelling van een proces. Ze worden over het algemeen gebruikt om een proces makkelijker te laten visualiseren of om fouten in het proces te kunnen vinden.

Daarnaast bestaan nog:

Diagrammen

 • Radardiagram, spindiagram of sterdiagram is een tweedimensionaal diagram met drie of meer assen vanuit eenzelfde oorsprong, waarin meerdere variabelen worden gekwantificeerd.
 • Strookdiagram geeft de verdeling van een grootheid weer in de vorm van een overeenkomstig verdeelde strook.
 • Spreidingsdiagram, of correlatie– of puntdiagram, geeft in de vorm van een puntenwolk de samenhang weer tussen twee variabelen in een meerdimensionale steekproef.
 • Venndiagram is een grafische representatie van wiskundige verzamelingen en zijn genoemd naar John Venn. Allerlei eigenschappen van verzamelingen laten zich hiermee goed illustreren.