7

7 basistechnieken voor kwaliteitsverbetering

De 7 basistechnieken voor probleemoplossing en kwaliteitsverbetering heeft vele varianten, het hoeven er niet zo precies 7 te zijn maar deze zijn wel de meest gebruikte toolings om mee te beginnen. Hieronder zijn deze kort genoemd, de volgorde is min of meer logisch maar kan per situatie aangepast worden.

 1. Stroomschema
 2. Controleblad (checklist, turflijst)
 3. Histogram
 4. Pareto Chart-analyse
 5. Oorzaak- en gevolgdiagram (Cause and Effect diagram Ishikawa Or Fishbone)
 6. Spreidingsdiagram
 7. Regelkaarten

Basistechnieken: Stroomschema (1 of 7)

7

Teneinde een proces te beheersen of te verbeteren is het noodzakelijk het proces te begrijpen. Een stroomschema (flowchart), dit is een voorstelling van een proces aan de hand van de opeenvolgende stappen in dat proces, is hiervoor uitermate geschikt. Belangrijk is dat het goed verstaanbaar is voor diegenen die het moeten gebruiken.

Het opstellen van stroomschema’s heeft verschillende voordelen;

 • Medewerkers krijgen een duidelijk beeld van waar ze dagelijks mee bezig zijn
 • De communicatie kan verbeteren omdat beter kan worden aangeduid waar men over spreekt
 • Makkelijker mogelijke verbeteringen te identificeren
 • Bruikbaar bij opleiding van nieuwe medewerkers en bij het vaststellen van procedures en het opstellen van een kwaliteitshandboek

Basistechnieken: Controleblad  (2 of 7)

Om verbeteringen door te voeren is het onmisbaar om tijdig over duidelijke en juiste informatie te beschikken over problemen en hun oorzaken. De meeste organisaties verzamelen overvloedig gegevens en feiten over hun operaties. Verbeteringsteams ondervinden evenwel vaak bij aanvang van hun werkzaamheden dat die informatie die ze nodig hebben niet voorhanden is. (…) De hamvraag wordt dan ‘Hoe genereer ik bruikbare informatie?’ in plaats van ‘Hoe verzamel ik gegevens?’. Een voorbeeld zijn de zogenaamde Controlebladen (checklist), dit zijn type formulieren die worden gebruikt om gegevens op een eenvoudige manier te verzamelen én nadien te analyseren

Basistechnieken: Histogram (3 of 7)

Een histogram is een grafische voorstelling van de variatie in een set gegevens. Het toont de frequentie of het aantal observaties van een bepaalde waarde of binnen een bepaald interval. Het is een standaardtechniek voor het samenvatten, analyseren en weergeven van gegevens. Een histogram geeft informatie over de populatie waaruit de steekproef wordt genomen en zet de observaties vaak uit tegenover die specificaties. Bepaalde controlebladen tekenen in feite een histogram.

Basistechnieken: Pareto-analyse  (4 of 7)

Het Pareto-principe rangschikt kwaliteitsproblemen in volgorde van prioriteit, d.w.z. volgens de kosten die ze veroorzaken, en suggereert dat een klein aantal verbeteringen veel effect kunnen hebben: 80% van de problemen worden veroorzaakt door 20% van de machines, operators, grondstoffen, enz.. Het doel van deze techniek is te selecteren welk
probleem het eerst moet worden aangepakt. Het Pareto-diagram vormt het verlengstuk van het controleblad en het histogram.

Basistechnieken: Oorzaak- en gevolgdiagram (5 of 7)

Masaaki Imai

Steeds wanneer in het huidig proces een afwijking voordoet, moeten de volgende vragen gesteld worden;
Is de afwijking opgetreden omdat wij geen standaard hebben?
Of. Omdat de standaard niet is gevolgd?
Of. Dat de standaard niet (meer) voldoet?

Het oorzaak- en gevolgdiagram (ook visgraatdiagram omwille van zijn structuur of Ishikawa-diagram naar zijn uitvinder) is een techniek ontworpen om problemen te analyseren. Het is een eenvoudige, grafische methode om een keten van oorzaken en gevolgen voor te stellen en om het logische verband tussen variabelen voor te stellen. Het diagram genereert mogelijke oorzaken en stelt deze visueel voor om het probleem beter te structuren.

Basistechnieken: Spreidingsdiagram (6 of 7)

In veel gevallen beschikken we over gegevens die kunnen worden gerelateerd tot een productkarakteristiek of tot andere gegevens. Deze relatie kunnen we visueel evalueren door gebruik te maken van een spreidingsdiagram. Het spreidingsdiagram heeft als doel oorzaak en gevolg te relateren door een variabele op een grafiek uit te zetten tegen een andere variabele om te zien of er een relatie is tussen beide variabelen.

Basistechnieken: Regelkaarten (7 of 7)

Veel problemen kunnen met bovenstaande toolings inzichtelijk gemaakt worden of zelfs opgelost worden met behulp van wat bekend is geworden als de ‘zeven basisinstrumenten voor probleemoplossing’. De laatste tooling is de zogenaamde regelkaarten, vaak Statistical Process Chart (SPC) genoemd. Een statistisch kaart waarop de onder en bovengrens is vastgelegd waarbinnen processen nog aan voldoen, lees: voordat er ingegrepen moet worden. een voorbeeld van SPC is XBar-R Chart